Yezzys boost 350 v2 Beluga 2.0

Yezzy boost 350 v2 Beluga 2.0

Size 42 2/3